Regulamin

Yotsubajapan.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem https://yotsubajapan.pl
 2. Usługodawcą i jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie Internetowym Yotsubajapan.pl jest Kenko Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Energetycznej 1, 80-180 Kowale, NIP 6040232441, REGON 522710039, KRS 0000985278.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia Zamówienia, utworzenia Konta oraz skorzystania z pozostałych usług elektronicznych dostępnych na stronie Yotsubajapan.pl
 5. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  1. Adres poczty elektronicznej kontakt@yotsubajapan.pl
  2. Telefon 508299891
  3. Formularz kontaktowy : link
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień,
  2. Zasady składania reklamacji, uprawnienia Klienta w przypadku niezgodności Produktu z umową, prawo odstąpienia od umowy,
  3. Zasady publikowania opinii,
  4. Sposoby płatności, warunki i terminy dostawy.
 7. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 8. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w postaci suplementów diety, które w świetle ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie płynów, kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiem i w innych podobnych postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Klienta o składniki mineralne, witaminy lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy sprzedawane przez Sprzedawcę nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych i zaleconych przez lekarza.

 

II. DEFINICJE

 1. Czas realizacji – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje i dostarczy Zamówienie.
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16;00
 3. Klient –Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2339 z późn. zm.).
 5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego yotsubajapan.pl, w tym składająca Zamówienie, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu Internetowego w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą a czynność ta nie ma dla niej charakteru zawodowego (Przedsiębiorca na prawach konsumenta).
 6. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient widzi wszystkie szczegóły Zamówienia, w tym wybrane przez siebie Produkty do zakupu. W Koszyku istnieje możliwość zarządzania zawartością, poprzez dodawanie, odejmowanie lub usuwanie Produktu.
 7. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, którą Klient może zamówić wyrażając odpowiednią zgodę. Usługa jest świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej i umożliwia automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach oraz promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 8. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych Klienta oraz politykę stosowania plików cookies.
 9. Produkt – każda rzecz, wyrób, towar lub usługa dostępna w Sklepie Internetowym.
 10. Przedsiębiorca – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego yotsubajapan.pl , z włączeniem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 11. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 12. Sklep Internetowy – portal sprzedażowy dostępny pod adresem www.yotsubajapan.pl. służący Klientom do składania Zamówień.
 13. Sprzedawca - Kenko Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Energetycznej 1, 80-180 Kowale, NIP 6040232441, REGON 522710039, KRS 0000985278.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.).
 16. Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług – ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 168, z późn. zm.).
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2022 r., poz. 2581, z późn. zm.).
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności liczbę i rodzaj oraz cenę Produktów.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania jego zawartości oraz składania Zamówień, Klient powinien spełniać minimalne wymagania techniczne:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail),
  3. Posiadanie wybranej przeglądarki internetowej w wersji zaproponowanej lub nowszej.
 2. Sprzedawca zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie za sobą zagrożenia przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia końcowego Klienta szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania tego zagrożenia, Klient jest zobowiązany stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak np. aktualna wersja oprogramowania, program antywirusowy, korzystanie z silnych haseł.
 3. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych przez Klienta.

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient, chcąc korzystać ze Sklepu Internetowego, jest zobowiązany do:
  1. Korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw autorskich,
  2. Wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym, nie wprowadzając Sprzedawcy w błąd,
  3. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
  4. Nieprzekazywania i nieprzesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, a także dyskryminującym czy obraźliwym.
 2. Wszystkie materiały zamieszczone w Sklepie Internetowym są własnością Sprzedawcy lub zostały przez niego użyte za stosowną zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. Zabrania się ich kopiowania, pobierania oraz wykorzystywania bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Sklepu Internetowego lub uciążliwy dla innych Klientów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego lub ograniczenia mu dostępu do niektórych funkcjonalności.
 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wymaganiami.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę www.yotsubajapan.pl i dokonać wyboru Produktów poprzez dodanie ich do Koszyka.
 7. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 8. Składanie Zamówień odbywa się w dwóch trybach, jako Klient zalogowany (posiadający Konto Klienta) lub jako Klient gość.
 9. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest:
  1. Dodanie Produktów do Koszyka,
  2. Wypełnienie formularza zawierającego dane Klienta,
  3. Wybór dostawy i dokonanie płatności,
  4. Akceptacja postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.
 10. Klient może dowolnie modyfikować Zamówienie, aż do chwili kliknięcia „Zamawiam i płacę”, co pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 11. Podczas składnia Zamówienia Klient podaje dane niezbędne do jego realizacji. Klient zobligowany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych, dostępna w Polityce Prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia Zamówienia.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany przez siebie w formularzu adres poczty elektronicznej, będącą potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia wszystkich istotnych elementów umowy.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

 

 V. KONTO KLIENTA, NEWSLETTER, OPINIE

 1. Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne polegające na:
  1. Prezentacji Produktów,
  2. Rejestracji Konta Klienta,
  3. Newsletter.
 2. Klient może dokonać rejestracji poprzez założenie Konta Klienta.
 3. Rejestracji należy dokonać na stronie www.yotsubajapan.pl wypełniając formularz rejestracji i akceptując Regulamin.
 4. Założenie konta jest dobrowolne i darmowe.
 5. Logowanie na konto odbywa się poprzez login i hasło ustanowione w formularzu rejestracji. Obowiązuje bezwzględny zakaz ujawniania hasła osobom trzecim.
 6. Klient ma możliwość w dowolnym czasie, bez podawania przyczyny, usnąć Konto Klienta. Aby tego dokonać należy wysłać do Sprzedawcy stosowne żądanie na podane w Regulaminie dane kontaktowe.
 7. Klient ma możliwość skorzystania z Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej oraz wyrażenie stosownej zgody pod adresem yotsubajapan.pl lub podczas zakładania Konta Klienta.
 8. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Newslettera poprzez przesłanie stosowanego żądania do Sprzedawcy.
 9. Klient może zamieścić w Sklepie Internetowym opinię.
 10. Opinia nie może zawierać:
  1. Linków, adresów stron internetowych czy odnośników do innych serwisów,
  2. Treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgaryzmów, treści dyskryminujących, nawołujących do szerzenia nienawiści oraz konfliktów,
  3. Treści o charakterze reklamowym lub komercyjnym,
  4. Danych osobowych,
  5. Treści nieprawdziwych, pomówień, naruszających dobra osobiste, treści niezgodnym z prawem,
  6. Treści stanowiących uzgodnienia pomiędzy Klientami w celu oddziaływania na wiarygodność Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca zastrzega, że może publikować wybrane opinie, na zasadach wynikających z obowiązujących przepisach prawa. 

 

VI. PRZEDSIĘBIORCA

 1. Niniejsze postanowienia Regulaminu, określone w pkt V., mają zastosowanie wyłącznie do Przedsiębiorców niebędących Konsumentami.
 2. W przypadku składania Zamówienia przez Przedsiębiorcę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych sposób płatności, w tym także Sprzedawca ma możliwość wymagać przedpłaty w całości lub w części.
 3. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamówionych Produktów, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężar związany z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 4. W razie dostawy Produktów za pośrednictwem przewoźnika (z wyboru Przedsiębiorcy), Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywane w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

VII. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW, CENY, PŁATNOŚCI

 1. Oferta dla Produktów jest ważna tak długo, jak te Produkty są dostępne w Sklepie Internetowym, aż do wyczerpania zapasów lub wycofania Produktów ze sprzedaży.
 2. W przypadku braku dostępności zamówionych Produktów, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta. W takiej sytuacji Klient może wyrazić zgodę na wydłużony Czas realizacji Zamówienia lub anulować Zamówienie w całości lub części.
 3. Ceny Produktów, określone w Sklepie Internetowym, podane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 4. Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy, które to są ponoszone przez Klienta i naliczane w dalszym etapie składania Zamówienia. Koszty dostawy są Klientowi podane przed złożeniem Zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów zamieszczonych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofania Produktu oraz do przeprowadzania akcji promocyjnych.
 6. W przypadku stosowania promocji, Sprzedawca informuje Klienta o obniżonej cenie oraz o najniższej cenie tego Produktu obowiązującej w okresie ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt był zamieszczony w Sklepie Internetowym krócej niż 30 dni, wówczas wskazywana jest najniższa cena jaka obowiązywała w okresie od dnia wprowadzenia Produktu do dnia obniżki.
 7. Klient może uiścić płatność za pomocą:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. gotówką
  3. za pomocą karty płatniczej:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
  4. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   1. Blue Media
  5. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  6. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
  7. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
  8. Sprzedawca ma możliwość anulowania Zamówienia w przypadku nie dokonania przez Klienta zapłaty w terminie dwóch Dni roboczych od jego złożenia. O anulowaniu Zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

VIII. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI

 1. Dostawa Produktów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby Czas realizacji Zamówienia był możliwie najkrótszy. Termin wysłania przez Sprzedawcę Produktów wynosi maksymalnie 5  Dni roboczych.
 3. Sprzedawca jednocześnie informuje, że Czas realizacji jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 4. Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy:
  1. Paczkomaty InPost
  2. kurier,
  3. odbiór w siedzibie
 5. W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji Klient powinien uwzględnić najdłuższy podany termin.
 6. Dostawa odbywa się na terytorium Polski.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:
  1. bezpośrednio związanych ze zwrotem towaru, takich jak opłata pocztowa za wysyłkę na adres Sprzedawcy, opłata pobrana przez kuriera za doręczenie towaru na adres Sprzedawcy, koszty przejazdu do siedziby Sprzedawcy, gdy Klient osobiście zwraca towar, koszty zwykłego opakowania towaru na potrzeby jego zwrotu,
  2. poniesionych przez Klienta w związku z wybraniem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy obejmującej jeden lub wiele Produktów, które doręczono jednorazowo – od dnia doręczenia przedmiotu umowy sprzedaży Klientowi,
  2. dla umowy obejmującej wiele Produktów, które zostały dostarczane osobno, partiami lub w częściach − od dnia doręczenia ostatniego Produktu, partii lub części,
  3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od dnia doręczenia pierwszego z Produktów.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. IX.2., wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedawcy za pośrednictwem placówki pocztowej lub poczty elektronicznej na adres: kontakt@kenkopolska.pl., przed jego upływem.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta, zwraca Klientowi wszystkie dokonane płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował osobistego odbioru towaru od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a towar dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonowania i zgodności z umową. Jeżeli Produkt stał się zupełnie bezwartościowy wskutek nieprawidłowego korzystania z niej przez Klienta, ponosi on w pełnym zakresie odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za wyrządzoną w ten sposób szkodę.
 10. W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie miało być spełnione przez Sprzedawcę.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
  1. gdzie cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (wysokość świadczenia pieniężnego ustalana według miernika wartości innego niż pieniądz),
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

X. REKLAMACJE

 1. W razie braku zgodności Produktu z umową Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje uprawnienie do reklamacji. Celem zgłoszenia reklamacji lub niezgodności Produktu z umową Klient obowiązany jest złożyć oświadczenie o skorzystaniu z reklamacji oraz dostarczyć Produkt niezgodny z umową na adres Sprzedawcy Kenko Polska ul.Energetyczna 1 80-180 Kowale z dopiskiem „reklamacja”. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać również przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy kontakt@kenkopolska.pl
 2. Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność odbiegają od złożonego Zamówienia,
  2. nie jest przydatny do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca potwierdził,
  3. nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktów tego rodzaju,
  4. nie ma cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, typowych dla Produktów tego rodzaju,
  5. nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami wymaganymi dla Produktu tego rodzaju,
  6. nie odpowiada opisowi bądź nie jest takiej samej jakości jak wzór lub próbka udostępniona Klientowi przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży w przypadkach wymienionych w pkt. X. 2. lit. c-f, jeżeli Klient został poinformowany przed zawarciem Umowy sprzedaży, że określona cecha Produktu jest niezgodna z Umową sprzedaży, co Klient wyraźnie i odrębnie zaakceptował.
 4. Składając reklamację Klient powinien podać:
  1. imię, nazwisko i adres zamieszkania,
  2. datę wydania lub dostawy Produktu,
  3. oznaczenie i ilość reklamowanych Produktów,
  4. przyczynę reklamacji (opis niezgodności Produktu z umową),
  5. datę stwierdzenia niezgodności Produktu z umową,
  6. proponowany sposób wykonania reklamacji (żądanie reklamacyjne).
 5. Oświadczenie o skorzystaniu z reklamacji można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dokumentację fotograficzną przedstawiającą reklamowany Produkt i ujawnioną jego niezgodność z umową, a w przypadku wad jakościowych, także próbkę reklamowanego Produktu, którą należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres Sprzedawcy.
 7. Koszty dostarczenia Produktu niezgodnego z umową ponosi Sprzedawca.
 8. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu niezgodnego z umową przechodzi na Sprzedawcę z chwilą jego wydania.
 9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie przez operatora pocztowego w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. Brak udzielenia odpowiedzi w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z uznaniem reklamacji przez Sprzedawcę.
 10. W ramach reklamacji Klient może żądać naprawy lub wymiany Produktu niezgodnego z umową. Jeżeli wykonanie reklamacji w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymaga nadmiernych kosztów, Sprzedawca może wykonać reklamację w sposób odmienny niż wskazany przez Klienta bądź odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 11. W ramach reklamacji Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy:
  1. jeżeli Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, w sytuacji opisanej w pkt. Powyżej,
  2. jeżeli Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym terminie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta bądź nie odebrał Produktu niezgodnego z umową udostępnionego przez Klienta,
  3. gdy pomimo naprawy lub wymiany nadal występuje niezgodność Produktu z umową,
  4. gdy brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej wymiany lub naprawy,
  5. z okoliczności lub oświadczenia Sprzedawcy wynika, że Produkt nie zostanie doprowadzony do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 12. Nie można odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Produktu z umową ma charakter nieistotny.
 13. Obniżenie ceny następuje w proporcji odpowiadającej wartości Produktu niezgodnego z umową względem całkowitej wartości Produktu zgodnego z umową.
 14. Kwotę należną Klientowi wskutek obniżenia ceny Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 15. Klient niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi może wykonywać uprawnienia z gwarancji udzielonej przez producenta. Roszczenia wynikające z gwarancji Klient kieruje bezpośrednio do producenta Produktu, a ich zgłoszenie nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 16. Do reklamacji konsumenckiej nie mają zastosowania przepisy o rękojmi za wady zawarte w Kodeksie cywilnym.
 17. W zakresie umów zawieranych z Klientem na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą wynikającego z zawartej umowy, w szczególności sposobu rozpatrzenia reklamacji towaru przez Sprzedawcę, Konsument może żądać pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Postępowanie, ze względu na prowadzoną działalność Sprzedawcy, może prowadzić m.in. Inspekcja Handlowa.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności.
 2. Informacje o polityce stosowania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności.

 

XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, dostawy, rozszerzenie funkcjonalności Sklepu Internetowego. Zmiana Produktów oraz cen w Sklepie Internetowym nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Powyższe nie dotyczy Umów sprzedaży o charakterze ciągłym, gdyby takie były zawierane.
 4. Jeżeli jedno lub kilka postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i będą obowiązywać w dotychczasowym zakresie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023rok

 

ZAŁĄCZNIKI

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl