Polityka prywatności

Yotsubajapan.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Administratorem danych osobowych oraz właścicielem Sklepu Internetowego jest Kenko Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Energetycznej 1, 80-180 Kowale, NIP 6040232441, REGON 522710039, KRS 0000985278.

2.       Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie Klient udostępnia podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Yotsubajapan.pl

3.       Słowa rozpoczynające się dużą literą (np. Klient, Sprzedawca) należy rozumieć zgodnie z definicja zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

4.       Dane kontaktowe Administratora:

a.      Adres poczty elektronicznej  kontakt@kenkopolska.pl

b.     Telefon  508299891

c.      Formularz kontaktowy: link

 

II. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH, CEL I PODSTAWA PRAWNA

1. Dane osobowe - to informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: adres IP, forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe:

a.      użytkowników Sklepu Internetowego, w tym posiadających Konto Klienta,

b.     Klientów,

c.      Klientów Newslettera,

d.     osób, które wyraziły zgody na komunikację marketingową,

e.     osób kontaktujących się, ale również osób, które udostępniły Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: Facebook, Instagram. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook i Instagram udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.

3. Sprzedawca nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych.

4. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Sklepie Internetowym w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego, tj. w celu:

a.      dostarczania i wyświetlania treści w Sklepie Internetowym – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie Sklepu Internetowego,

b.     świadczenia Usługi Konto – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres email, hasło, adres IP, pliki cookies, imię i nazwisko, dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres świadczenia Usługi Konto,

c.      zawierania Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies, adres email, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), dane do wystawienia faktury, dane o płatnościach, numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia lub inne dane podane przez Sprzedawcę lub w trakcie kontaktu z Klientem; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat.

d.     wypełniania zobowiązań Administratora jako Sprzedawcy – w tym celu przetwarzane są imię, nazwisko, dane o zamówieniu, dane o płatności, e mail, telefon, adres ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj, nr rachunku bankowego, dane do wystawienia faktury lub innego dokumentu np. NIP; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO – w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą z Administartorem.

e.     przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera, a także informacji handlowych na wskazane kanały komunikacji [email, sms, telefon] - w tym celu przetwarzamy dane kontaktowe adres email, numer telefonu, dane o zamówieniach, imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, dane o zamówieniach i dane wynikowe - dane osobowe w tym celu przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat.

f.       w celach statystycznych i analitycznych, dopasowania strony do Twoich preferencji – na podstawie zgody art. 6 ust 1 lit a) RODO  - dane osobowe w tym celu przetwarzamy z wykorzystaniem narzędzi i plików cookie opisanych w niniejszej Polityce Prywatności na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres do 12 miesięcy.

g.     w celu realizacji prawnie uzasadnionego Interesu Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, który jest:

- realizacja obowiązków reklamacyjnych dotyczących Sklepu Internetowego, rozpatrywania reklamacji dotyczących Produktów,

- prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego i zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz, statystyk, realizacji ankiet, badania satysfakcji,

- przygotowanie i przedstawianie dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;

- w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych.

Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat.

5. Aktywność Użytkownika w Sklepie Internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (chronologiczny zapis elektronicznych danych zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących Sklepu Internetowego służącego do świadczenia usług elektronicznych przez Administratora). Informacje zebrane w logach przetwarzane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 12 miesięcy przede wszystkim w celach związanych ze prowadzeniem Sklepu Internetowego i przetwarzane są w celach serwisowych, technicznych, analitycznych, statystycznych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem.

6. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach sądowych których stroną będzie podmiot danych i Administrator.

7. Z końcem okresu przechowywania i braku innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

III. ODBIORCY

1. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

2. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom wspierającym działalność Administratora, w tym w szczególności:

a.      dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych (wsparcie IT w zakresie obsługi sklepu internetowego, hositng poczty email, usługi serwisowe, serwerowe),

b.     podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności - obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności,

c.      agencje marketingowe i dostawcy systemów IT służących do wspierania marketingu (w zakresie usług marketingowych),

d.     dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

3. Odbiorcą danych mogą być także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne np. w przypadku zgłoszenia oszustwa – właściwe organy wymiaru sprawiedliwości, a także w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. prowadzenia postępowań kontrolnych u Administratora, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

 

IV. PROFILOWANIE DANYCH

1.   Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do celów tzw. profilowania zwykłego (np. dostosowywania komunikatów, banerów do zainteresowań), – aby lepiej dopasować kierowany przekaz informacyjny i marketingowy o Administratorze, jego produktach i usługach, a także podmiotów powiązanych z Administratorem. Staramy się aby nasze materiały promocyjne, informacyjne i marketingowe były dla podmiotu danych wartościowe, dlatego w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji i zainteresowań danego Klienta tj. prezentowanie reklam, ofert, promocji, wykorzystywane są informacje dotyczące używania Sklepu Internetowego, np. poprzez analizę tego jak często odwiedzasz Sklep Internetowy, dane o Zamówieniach, działaniach w kanałach sprzedaży Administratora (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane o zainteresowaniu ofertą/Newsletterem lub asortymentem Administratora, dane socjodemograficzne (np. płeć, wiek, lokalizacja). Staramy się, aby informacje uzyskane wskutek profilowania przy użyciu zautomatyzowanych systemów informatycznych stanowiły podstawę do analizy oczekiwań Klientów, nie wpływając istotnie na decyzje Klienta.

 

V. PRAWA KLIENTÓW ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH

1.   W przypadku dochodzenia Państwa praw, prosimy o kierowanie korespondencji na dane określone w Polityce Prywatności. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na jednoznaczną identyfikację tożsamości podmiotu realizującego prawa.

2.   Każdy podmiot, którego dane Administrator przetwarza ma prawo:

a.      dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii,

b.     żądania sprostowania,

c.      usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d.     ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e.     prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b) RODO] albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],

f.       prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na moc art. 6 ust 1 lit f) RODO. Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,

g.     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h.     cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

3.   W przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego. W tym celu, mogą się Państwo zwrócić do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Mogą się Państwo zwrócić również do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwy miejscowo dla naszej firmy. Dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00‑193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

 

VI. PLIKI COOKIES

1.   Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.

2.   Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

3.   Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Sklepu Internetowego.

4.   Sprzedawca używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, sklepu i aplikacji, w tym żeby strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

5.   Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

a.       pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

b.       sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;

c.       trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej.

6.   Administrator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Współpracujemy tylko z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub istnieją ku temu inne podstawy prawne.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia w Sklepie Internetowym nowej Polityki Prywatności. Wszelkie istotne zmiany zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu w Sklepie Internetowym.

2.   Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.03.2023r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl